Regulamin Serwisu Spółek Leasingowych BZ WBK

Niniejszy regulamin („Regulamin”) wydany został przez BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8 oraz BZ WBK Lease S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8 (dalej „Spółki Leasingowe BZ WBK”).

Spółki Leasingowe BZ WBK posługują się adresem internetowym www.leasing24.pl oraz adresem poczty elektronicznej leasing24@bzwbk.pl.

Regulamin określa warunki, na jakich Spółki Leasingowe BZ WBK udostępniają nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, zwanego dalej „Serwisem” w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych Spółek Leasingowych BZ WBK.

 1. Treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich Użytkowników.
 2. W Serwisie Spółki Leasingowe BZ WBK udostępniają:
  1. wybrane informacje o niektórych usługach Spółek Leasingowych BZ WBK lub podmiotów współpracujących ze Spółkami Leasingowymi BZ WBK,
  2. wybrane informacje finansowe,
  3. narzędzia ułatwiające planowanie i komunikację (kalendarz, baza kontaktów),
  4. okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Spółek lub podmiotów współpracujących ze Spółkami.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 5. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie.
 6. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez Użytkowników ofert, Spółki Leasingowe BZ WBK publikują formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Serwisu.
 7. Spółki Leasingowe BZ WBK dokładają wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantują możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 8. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Spółkami Leasingowymi BZ WBK.
 9. Spółki Leasingowe BZ WBK dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 10. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółek Leasingowych BZ WBK jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Spółek Leasingowych BZ WBK.
 11. Korzystanie z Serwisu oraz z zawartych w nich treści, narzędzi jest dozwolone wyłącznie w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Spółek Leasingowych BZ WBK, niezależnie od ochrony zapewnianej przez przepisy prawa, w tym prawno-autorskie.
 12. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać pisemnie na adres Spółek Leasingowych BZ WBK, telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres leasing24@bzwbk.pl. Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Spółek Leasingowych BZ WBK www.leasing24.pl.
 13. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Spółki Leasingowe BZ WBK pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 14. Spółki Leasingowe BZ WBK dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie.
 15. O zmianach Regulaminu Spółki Leasingowe BZ WBK informują przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.
 16. Spółki Leasingowe BZ WBK mogą w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi dostępnych w Serwisie. O wystąpieniu istotnych zmian, Spółki Leasingowe BZ WBK poinformują ogłoszeniem w Serwisie.
 17. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

2017 © BZ WBK Leasing S.A

BZ WBK Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026084, NIP: 521-12-95-779, kapitał zakładowy 250.000.000 zł w całości wpłacony.
Leasing - korzystne finansowanie
W ofercie BZ WBK Leasing są produkty takie jak leasing operacyjny i finansowy oraz pożyczki dla rolników. Firma finansuje m.in. środki transportu: samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe potrzebne w przedsiębiorstwach różnego typu. W ofercie ma także finansowanie profesjonalnych maszyn, urządzeń i linii technologicznych dla różnych branż. Usługi przeznaczone są dla nowoczesnych firm, które cenią sobie rzetelność propozycji finansowej.

Kontakt z doradcą

Obsługa Klienta

Kontakt dla mediów

Dane teleadresowe

Logowanie dla klientów indywidualnych i firm